16/4 SCAM Versammlung Smartphone

E Méindeg, de 16. Abrëll, fënnt vun 09h00 bis 11h00 eng obligatoresch Versammlung zum Thema Smartphone fir all d’Klassendeleguéë am Sall Jacky Antoine statt. D’Klassenvertrieder verschaffen zesummen déi Viirschlée, déi virun der Vakanz an all Klass diskutéiert goufen. D’Resultat gëtt vum SCAM matgeholl an d’Smartphone-Konferenz, déi den 28. Abrëll am LAML stattfënnt. Elteren, Proffen, Direktioun a Schüler wäerten do gemeinsam versichen, nei Reegelen fir de Smartphone Gebrauch an der Schoul ze fannen.